Verslag Algemene Ledenvergadering 7 december 2020

Afgelopen maandag vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Spakenburg plaats. Deze 92e editie kende echter in de geschiedenis van de club nog nooit zo’n lage opkomst. Begrijpelijk in deze coronatijd, waarin heel veel op digitale wijze dient te gebeuren.
Welnu, er was dan ook de mogelijkheid de ALV online te volgen, maar ook om fysiek aanwezig te zijn, zij het dan met max 30 personen. Naast het bestuur en de medewerkers mochten we 15 leden in de kantine begroeten met even zovelen die online met ons waren verbonden.

Na het openingswoord van voorzitter Klaas Hartog, waarin hij refereerde aan die gezinnen die juist in deze tijd pijn, moeite en verdriet moeten ervaren, sterkte!
Tevens gaf hij aan dat de contractspelers, de technische staf, de jeugdtrainers en zij die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, allemaal een bijdrage hebben geleverd op het financiële vlak, heel hartelijk dank!
Na het gedenken van de overledenen vanaf november 2019 werden de notulen van 11-11-2019 zonder op- en aanmerkingen vastgesteld, evenals het jaarverslag 2019-2020.
Dit laatste is hier te downloaden.

Ook het jaarverslag van de Raad van Advies riep geen vragen op, waarna voorzitter Michiel Beukers nog de volgende toelichting gaf: “Waren we de afgelopen jaren meerdere malen kritisch op het omgaan met begrotingen en budgetten, de primaire taak van de RvA, nu zijn we verheugd te kunnen constateren dat het bestuur i.s.m. vele vrijwilligers de financiële zaken goed onder controle heeft. De vereniging heeft een uitzonderlijk goed jaar gehad, vooral door het zetten van enkele goede stappen waar Spakenburg ook in de toekomst van zal profiteren. Complimenten voor de commerciële prestaties, want ook in deze bijzondere tijd is men in staat gebleken om sponsoren aan zich te binden en te behouden.

Mededelingen bestuur

– Bestuurslid Harry Pitlo schetste het belang van onze veiligheidsorganisatie, maar ook de inzet van de stewards gedurende de periode dat we toch open mochten en de nodige maatregelen moesten hanteren.
De kantine, het JvL-Home en de entree van de sporthal hebben dankzij de hulp van vrijwilligers een flinke renovatie ondergaan.
De liggende Toekomstvisie heeft door corona vertraging opgelopen, maar desondanks wordt er gewerkt aan fase 1 en 2, te beginnen met de sporthal en vervolgens oksel kantine. Er vindt onderzoek plaats naar de financiële haalbaarheid. Zo mogelijk is dan het streven om na het seizoen 2021/2022 van start te gaan.
– Bestuurslid Peter Kroonenberg wees op het stilleggen van de competitie 2019-2020 en welke vervolgens niet meer werd uitgespeeld, spijtig. Het seizoen 2020-2021 kon van start, zij het met de nodige beperkingen, maar er werd gevoetbald. Een fantastische start met 12 punten uit 6 wedstrijden. Helaas kreeg dit alles geen vervolg en wordt er misschien eind januari/begin februari gestart met een gesplitste competitie en dan gaan we met 8 tegenstanders strijden om de 1e plaats in deze poule, incl. 2 derby’s, met hopelijk ook weer publiek.
– Bestuurslid Frank Hartog toonde zich blij en dankbaar met hoofdsponsor Schoonderbeek en de overige shirtsponsors TinQ en ’t Stoepje. De opzeggingen zijn heel erg meegevallen. Een paar seizoenen geleden in verhouding meer. We blijven goede contacten onderhouden met onze sponsoren en laten ook nu in deze decembermaand van ons horen!
– Vanwege de afwezigheid van bestuurslid Wilbert Koelewijn wordt voor de afdeling jeugd vooral verwezen naar het Jaarverslag 2019-2020. Zoals gezegd, hierboven te downloaden.

Financiële zaken

Voor de Jaarrekening van de vereniging was een positief resultaat begroot van € 39.500. Uiteindelijk is er een winst gemaakt van €  212.951. Ten opzichte van de goedgekeurde begroting een verschil van ca € 173.000. In hoofdzaak veroorzaakt door de incidentele extra inkomsten vanwege het lucratieve KNVB bekertoernooi.
Opgemerkt wordt dat wij ruim € 200.000 inkomsten zijn misgelopen door Corona (vooral horeca en recettes). Deels is dit gecompenseerd door lagere salarissen en ondersteuning door de overheid (NOW). Per saldo is het negatieve financiële effect dat direct is toe te rekenen aan Corona ca € 60.000.

Het positieve netto resultaat van de veiling, afgerond € 147.000, is geheel gereserveerd voor groot onderhoud c.q. realisatie van de Toekomstvisie Sportpark. De veiling heeft dus geen effect op het netto resultaat van de vereniging.
Het lijkt erop dat na jaren van worstelen het gelukt is de personeelskosten onder controle te houden.

De Stichting Exploitatie Sporthal (S.E.S) heeft het boekjaar afgesloten met een winst van € 20.987. Daarbij wordt opgemerkt dat de hoofdhuurder SRO de tijdens Coronaperiode gereserveerde uren in de sporthal heeft doorbetaald. Daardoor heeft de Stichting geen omzetverlies geleden.
De financiële positie van de Stichting is gezond.
Het resultaat van de Stichting Voetbal Spakenburg (S.V.S) is een plus van € 4.609.

De begroting voor het seizoen 2020/2021 sluit met een verlies van € 25.000.
Vooral door de maatregelen die ter bestrijding van het Corona-virus genomen worden, raakt onze vereniging zwaar. We moeten er echter mee dealen. Realisme is en blijft het uitgangspunt. Er is geen plaats voor opportunisme.
Penningmeester Bert Beekhuis gaf nog een doorkijkje naar de begroting van 2021/2022 met een plus van € 94.500, belangrijk om toe te groeien naar de exploitatiekosten inzake de Toekomstvisie.

Contributievoorstel

Vorig jaar heeft het Bestuur een onderzoek gedaan naar de contributies bij collega amateurverenigingen. In het kader hiervan gingen de leden akkoord met een contributieverhoging van € 10,= voor actieve leden voor het seizoen 2021/2022. Ook werd ingestemd met een verhoging van de kledingbijdrage voor datzelfde seizoen.

Verkiezingen

In de Raad van Advies werden Michiel Beukers en Richard Hop herkozen en treedt Ewout Ruitenberg als nieuw lid aan.
In het bestuur werden nu officieel Peter Koonenberg, Harry Pitlo en Tijmen Beekhuis verkozen. Alle drie draaien al geruime tijd mee op het bestuurlijke vlak, waarvan de laatste de opvolger wordt van Gert van Dijk die als bestuurslid secretariële zaken niet herkiesbaar was.

Erelidmaatschap

Tijdens de vergadering werd Gert van Dijk verkozen tot Erelid. De zeer gewaardeerde secretaris van de vereniging heeft deze functie twee periodes van 4 jaar vervuld. Overigens is hij al vanaf 1974 nauw betrokken geweest binnen de club: trainer, leider, jeugdvoorzitter, jeugdsecretaris, lid toernooicommissies,  barman, omroeper en initiatiefnemer van de afdeling zaalvoetbal. Voor deze enorme staat van dienst van meer dan 45 jaar stemde men unaniem in met deze benoeming, waarna hij uit handen van de voorzitter de bekende oorkonde met bijbehorende speld kreeg uitgereikt en natuurlijk bloemen voor zijn vrouw.

Namens de gehele club nogmaals van harte gefeliciteerd!

Leave a Reply