Statuten

Artikel 1. Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd “Sportvereniging Spakenburg”, hierna te noemen: vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunschoten.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in de voorgeschreven registers van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. Duur

 1. De vereniging is opgericht op vijftien augustus negentienhonderd eenendertig.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van één juli in enig kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Artikel 3. Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, op alle dagen van de week, behalve op zondag.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
  2. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  3. zelf evenementen op het gebied van sporten te organiseren;
  4. de benodigde accommodatie beschikbaar stellen.
 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4. Lidmaatschap

 • Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 • Leden worden onderscheiden in actieve leden en ondersteunende leden.
 • Ondersteunende leden worden onderscheiden in ondersteunende leden met functie of ondersteunende leden zonder functie.

Met een functie genoemd in dit lid 1, wordt bedoeld elke functie, met of zonder vergoeding, waarvoor het lidmaatschap vereist is van de KNVB.

 • Tot het actieve lidmaatschap en het ondersteunende lidmaatschap met een functie, kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
 • De vereniging is verplicht voor al haar actieve leden en ondersteunende leden met functie het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als actief lid of als ondersteunend lid met een functie tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 • Ingeval van niet-toelating door het bestuur, kan, op verzoek van de betrokkene, de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2
 • Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere diensten voor de vereniging het predicaat “erelid” of “lid van verdienste” verlenen.
 • Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen. Eén en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5. Rechten en Verplichtingen

 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aan derden aangaan.
 3. Voor zover van toepassing, gelden de in Lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 4. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander ter zake bevoegd orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard- aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn gehouden: de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging, na te leven; de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB en de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, inclusief de wedstrijdbepalingen van de internationale bonden waar de KNVB bij aangesloten is, na te leven; de belangen van de vereniging en/of de KNVB niet te schaden.
 8. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de statuten casu quo reglementen casu quo wedstrijdbepalingen van de KNVB zijn niet van toepassing op de ondersteunende leden zonder een functie.

Artikel 6. Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door royement, als bedoeld in Artikel 4 van het Algemeen Reglement.
 1. Het actieve lidmaatschap en lidmaatschap van ondersteunende leden met functie eindigt als de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, tenzij het lid tegen de beëindiging van de KNVB, op de door de KNVB voorgeschreven wijze, bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als actief casu quo ondersteunend lid met een functie geschorst totdat de beëindiging van het lidmaatschap door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt.
 2. a. opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. royement geschiedt door het bestuur.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: in de gevallen in de statuten genoemd; wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de Statuten en het Algemeen Reglement aan het lidmaatschap stellen; wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang beëindigen: wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem/haar is bekend geworden of is medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem/haar van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en/of verplichtingen worden gewijzigd, die in de Statuten en het Algemeen Reglement nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder inbegrepen. Binnen een maand nadat een besluit is medegedeeld, waarbij tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is besloten.
 5. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de algemene termijnwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, als mede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.
  b. Een opzegging, in strijd met het onder a bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Indien een actief lid of een ondersteunend lid met een functie door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen. Met uitzondering van overlijden wordt een gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin inbegrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 7. Bestuur

 1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter en een bestuurslid financiële zaken. De voorzitter wordt in functie gekozen.
  b. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:

  1. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;
  2. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur. Andere kandidaten kunnen worden voorgesteld door tenminste vijftig leden. Ingeval de kandidaat door de leden wordt voorgedragen dient deze voordracht vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze bereid is een bestuursfunctie te aanvaarden. De kandidaatstelling geschiedt niet door een bindende voordracht.
 3. leder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van het bestuur maximaal twaalf jaar bedraagt. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In haar eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken en bevoegdheden van de bestuursleden vast en doet hiervan, voor zover naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, mededeling via de website van de vereniging.
 5. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van het geheel aansprakelijk voor een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem/haar te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook:
  1. door het beëindigen van het lidmaatschap;
  2. door ontslag niet op grond van lid 6;
  3. door het bedanken van een bestuurslid;
  4. door overlijden;
  5. door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming.

Artikel 8. Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies.
 5. Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor de volgende besluiten:
  1. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
  3. zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  4. verplaatsen locatie sportpark;
  5. fusie met andere verenigingen.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met een ander bestuurslid.
 3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 4. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt is onbeperkt en onvoorwaardelijk voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden ook voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging voor de in Artikel 8, Lid 5 a, b en c bedoelde handelingen.
 5. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandelingen is besloten.
 6. De vereniging wordt op de districts- respectievelijk regiovergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid of daartoe door het bestuur, via een volmacht, aangewezen persoon/personen. Deze vertegenwoordiger(s) is (zijn) op die vergadering gerechtigd namens de vereniging en de leden het stemrecht uit te oefenen.

Artikel 10. Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a.Het bestuur verleent aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot samenstelling van de jaarrekening. De accountant brengt hieromtrent verslag uit aan het bestuur.
  b. Indien het bestuur van mening is dat een samenstellingsverklaring niet meer noodzakelijk is van externe partijen kan, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, worden volstaan met een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee personen, waaronder een lid van de Raad van Advies, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van twee jaar. De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 3. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, tenzij deze termijn door de algemene vergadering verlengd is, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de Balans en de staat van “Baten en Lasten” met toelichting – in deze statuten ook aangeduid met jaarrekening- ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor onder bijvoeging van de samenstellingsverklaring van de accountant of, indien van toepassing, het verslag van de kascontrolecommissie.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan, onder opgaaf van redenen, melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het bestuursverslag en van de jaarrekening strekt het bestuur niet tot decharge voor alle handelingen die uit de jaarrekening blijken. De algemene vergadering dient voor decharge, als hiervoor bedoelt, een apart besluit te nemen.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, als bedoeld in lid 1 en 2, gedurende de in de wet genoemde termijnen te bewaren.

Artikel 10a. Raad van Advies

 1. De Raad van Advies ondersteunt het bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Voorts houdt de Raad van Advies toezicht op het beleid van het bestuur, de naleving door het bestuur van de statuten en regelementen van de vereniging, het naleven door het bestuur van de door de algemene vergadering vastgestelde begroting en op de algemene gang van zaken in de vereniging.
 2. De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie en ten hoogste uit vijf natuurlijke personen die uit de leden worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van een lid is voor een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Advies treden af volgens een door de Raad van Advies op te maken rooster. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
 3. Het aantal leden van de Raad van Advies wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ook indien het aantal leden van de Raad van Advies daalt beneden het door de algemene vergadering vastgestelde aantal blijft zij bevoegd. Nieuwe leden van de Raad van Advies worden, niet bindend, kandidaat gesteld door de Raad van Advies of door tenminste vijftig leden van de vereniging, voor wat betreft het laatste op de wijze als voor de kandidaatstelling door leden van bestuurders is voorgeschreven.
 4. De Raad van Advies stelt in onderling overleg de taken en functies vast van ieder van de leden van de Raad van Advies en kan die vastleggen in een reglement. Tevens zal in een door de Raad van Advies vast te stellen reglement de wijze van bijeenroepen, leiden en notuleren van een vergadering van de Raad van Advies worden vastgelegd.
 5. De Raad van Advies kiest uit haar midden een voorzitter.
 6. De Raad van Advies heeft de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Advies zijn opgedragen of toegekend krachtens het bepaalde in de statuten en/of reglement(en) als bedoeld in artikel 18 van de statuten. De Raad van Advies kan, in een daartoe door de Raad van Advies opgesteld reglement, regels stellen omtrent de (mate en wijze van) tussentijdse financiële verslaglegging door het bestuur aan de Raad van Advies.
 7. De leden van de Raad van Advies kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
 8. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt door:
  1. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. ontslag door de algemene vergadering;
  3. overlijden;
  4. aftreden;
  5. het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid;
  6. door het verstrijken van de termijn.
 1. Bestuursleden hebben slechts toegang tot vergaderingen van de Raad van Advies indien zij daartoe zijn uitgenodigd.
 2. Het bestuur verschaft de raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Advies alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden der vereniging die deze mocht verlangen.
 3. De Raad van Advies is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vereniging. Ieder lid van de Raad van Advies heeft te allen tijde toegang tot alle, bij de vereniging in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
 4. Tenminste tweemaal per jaar komen de bestuursleden en de leden van de Raad van Advies in gemeenschappelijke vergadering bijeen.
 5. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van Advies gelijkelijk bevoegd.
 6. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Advies.

Artikel 11. Geldmiddelen en contributie 

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies van leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  3. sponsorinkomsten;
  4. subsidies, giften, erfenissen en andere inkomsten.

Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in verschillende categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Leden aan wie het predicaat “Erelid” is verleend zijn vrijgesteld van de contributieplicht.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 12. Organen en commissies van de vereniging

 1. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering en de Raad van Advies. Ook orgaan van de vereniging zijn al die commissies en personen die, krachtens de statuten, door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een, niet schriftelijk vastgelegd, voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats als dit wordt verlangd door: de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op een eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden vastgesteld.
 2. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handelingen een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan een ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
 3. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het in de wet over de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, door de leden vernietigbaar: wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen. Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in Lid 6 van dit Artikel; wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet de bepalingen die de voorschriften bevatten, waarop in lid 4, onder b, wordt gedoeld.
 4. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag waarop aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven of een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 5. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het in Lid 5, onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra en zolang een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het andere besluit, tenzij uit strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 13. Algemene vergaderingen

 1. 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet bij wet dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering gehouden (De Jaarvergadering).
  Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door publicatie in een lokaal blad en website van de vereniging of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke/elektronische kennisgeving met gelijktijdige melding van de agenda.
 2. a. Ook is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van de Raad van Advies of tenminste vijftig leden, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorig Lid of door het plaatsen van eenadvertentie in een lokaal blad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 14. Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door diens plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en diens plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen, bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid of, een door het bestuur, aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden, direct nadat de leden hiervan kennis hebben genomen, door de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 15. Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a. Leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden, die zijn geschorst door de vereniging, hebben geen toegang tot de algemene vergadering tenzij zij bij de algemene vergadering beroep, conform Artikel 6 van deze statuten, hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf. In dat geval zijn zij bevoegd alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
 2. leder lid heeft één stem. Leden jonger dan achttien (18) jaar zijn niet bevoegd te stemmen omtrent de goedkeuring van de begroting en/of jaarrekening en omtrent de besluiten tot fusie, splitsing of ontbinding van de vereniging. In de hiervoor genoemde gemelde gevallen komt het stemrecht toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger en heeft de wettelijke vertegenwoordiger toegang tot de algemene vergadering waarin over het betreffende voorstel wordt gestemd, ook wanneer de wettelijke vertegenwoordiger geen lid is van de vereniging.
 3. leder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem(men) in totaal voor niet meer dan één ander lid stem uitbrengen.
 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in rechte lijn ontzegd.
 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 6. Stemming over personen geschiedt in principe schriftelijk. Stembriefjes moeten gewaarmerkt zijn om oneigenlijk gebruikt te voorkomen. Bij een schriftelijke stemming wordt een driehoofdige stemcommissie benoemd.
 7. Over alle voorstellen – zaken betreffende – wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 8. Bij stemming over personen is degene benoemd die de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze zijn ondertekend dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.
  b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 16. Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat in deze vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot en zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van het voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het bepaalde van Lid 1 en 2 van dit Artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website van de vereniging. leder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel neer te leggen.
 6. De vereniging behoeft voor de wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 17. Ontbinding en vereffening

 1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in Artikel 16, Lid 1 en 2, van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  c. Indien geen drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin een voorstel tot ontbinding van de vereniging, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen dat de meerderheid nodig heeft van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 2. Bij de oproeping van de in dit Artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat tijdens de vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot deze vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd, na het besluit tot ontbinding, de zittende bestuursleden te ontslaan en gelijktijdig één of meer vereffenaars te benoemen.
 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
 5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het Bestuur Amateurvoetbal van de KNVB.
 6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd “In liquidatie”.
 7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende de in de wet gestelde termijnen.

Artikel 18. Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en/of wijzigen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.